Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije

9. prosinca 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti
kao nevjestu, urešenu nakitom. (Iz 61, 10)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed
oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije
i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. 
Po njezinu zagovoru daj nam da čista srca
dođemo k tebi. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, milostivo primi spasonosni prinos o svetkovini
bezgrešnog začeća blažene Djevice Marije. Nju si, vjerujemo,
darom svoje milosti unaprijed očuvao od svake ljage:
po njezinu zagovoru i nas oslobodi svake krivice. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Slavno se o tebi zbori, Marijo: 
iz tebe se rodilo Sunce pravde, 
Krist, Bog naš!
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, Bože naš!
Primljena otajstva neka iscijele u nama
rane onoga grijeha od kojega si jedinstveno
unaprijed očuvao bezgrešno začeće blažene Marije.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Post 3, 9-15.20
Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojega i roda njezina!

Čitanje Knjige Postanka

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?« – reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam gol, pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si mi dao – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom! Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. 
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 98, 1-4

Pripjev:   Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna!
 
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.
 
     Gospodin obznani spasenje svoje,
     pred poganima pravednost objavi.
     Spomenu se dobrote i vjernosti
     prema domu Izraelovu.
 
Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!
 
 
 
Drugo čitanje   Ef 1,  3-6.11-12
Izabra nas u njemu prije postanka svijeta.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
 
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti, kojom nas zamilova u Ljubljenome. U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Lk 1, 28
Zdravo Marijo! Milosti puna! Gospodin
s tobom! Blagoslovljena ti među ženama!
 
 
 
Evanđelje   Lk 1, 26-38
Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kra­ljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi.« I anđeo otiđe od nje.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Nepodnosivi teret krivnje