Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta nedjelja došašća

24. prosinca 2017.
 
 
Ulazna pjesma 
Rosite, nebesa, odozgor, i oblaci, daždite Pravednika!
Neka se rastvori zemlja da procvjeta Spasiteljem!   (Iz 45, 8)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, po anđelovu smo navještenju
upoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina.
Molimo te: ispuni nas svojom milošću i mukom
i križem njegovim privedi nas k slavi uskrsnuća. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, svojim si Duhom u krilu blažene Djevice Marije
sazdao čovještvo svoga Sina.Molimo te, tim istim Duhom
posveti i darove na našem oltaru. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Evo, Djevica će začeti i roditi sina,
i nadjenut će mu se ime Emanuel – S nama Bog!   (Iz 7, 14)
 
 
Popričesna molitva 
Svemogući Bože,
u ovoj smo pričesti primili jamstvo vječnog otkupljenja.
Molimo te: s blizinom božićnih blag­dana nek raste i naša spremnost 
da dostojno slavimo otajstvo rođenja tvoga Sina.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   2Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16
Kraljevstvo Davidovo trajat će dovijeka pred licem Gospodnjim.
 
Čitanje Druge knjige o Samuelu
Kad se David kralj nastanio u svojem ­dvoru, a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: »Pogledaj! Ja, evo, stanujem u dvoru od cedro­vine, a kovčeg Božji stoji pod šatorom.« A Natan odgovori kralju: »Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom.« 
Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Go­spo­dnja: »Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovo govori Gospodin: ’Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam? Ja sam te uzeo s paš­njaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad narodom mojim Izraelom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve ­tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je ime velikanâ na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam ­odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim. Gospodin će ti ­podići dom. I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka ­nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu ­biti otac, a on će meni biti sin. Tvoja će ­kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam    Ps 89, 2-5.27 i 29 
 
Pripjev:   O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.
 
O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.
 
    »Savez sklopih s izabranikom svojim,
    zakleh se Davidu, sluzi svome:
    tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
    za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«
 
On će me zvati: Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i savez svoj vjeran.
 
 
Drugo čitanje   Rim 16, 25-27
Otajstvo drevnim vremenima prešućeno.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru – jedinomu mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: 
Njemu slava u vijeke! Amen.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Lk 1, 38
Evo službenice Gospodnje, 
neka mi bude po riječi tvojoj.
 
 
Evanđelje    Lk 1, 26-38
Evo, začet ćeš i roditi sina.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz ­doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Go­spodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta na­šla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i ­roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Go­spodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj ­odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospo­dnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od je.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: »Novi Božji hram«