Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta nedjelja kroz godinu

28. siječnja 2018.
 
 
Ulazna pjesma 
Spasi nas, Gospodine, Bože naš, i saberi nas iz naroda,
da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo.
(Ps 106, 47)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, Bože naš, tvoja Crkva počinje svetu službu: 
daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo 
i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, donosimo na oltar darove 
u znak svoga služenja i predanja:
primi ih i pretvori u otajstvo našeg otkupljenja.
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
Pričesna pjesma
Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi!
Gospodine, ne bilo me stid što te zazvah!
(Ps 31, 17-18)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život.
Molimo da po tom sredstvu spasenja nepre­stano rastemo u vjeri. 
Po Kristu. 
 
 
Prvo čitanje   Pnz 18, 15-20
Podignut ću proroka i stavit ću riječi svoje u njegova usta.
 
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu: 
»Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’« 
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam    Ps 95, 1-2.6-9

Pripjev:   O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«
 
Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!
 
     Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
     poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
     Jer on je Bog naš,
     a mi narod paše njegove, 
     ovce što on ih čuva.
 
O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«
 
 
Drugo čitanje   1Kor 7, 32-35
Djevica se brine za Gospodnje, da bude sveta.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neo­že­njen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesme­tano budete privrženi Gospodinu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Mt 4, 16
Narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku,
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.
 
 
Evanđelje    Mk 1, 21-28
Učio ih je kao onaj koji ima vlast.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. 
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: 
»Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Početak u Kafarnaumu