Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Deveta nedjelja kroz godinu

3. lipnja

 
Ulazna pjesma
Pogledaj me i smiluj se meni, Gospodine,
jer osamljen sam i nevoljan.
Vidi nevolju moju i muku i prosti sve grijehe moje.
(Ps 25, 16.18)
 
 
Zborna molitva
Tvoj se promisao, Gospodine, u odlukama ne vara: 
ukloni što nam je štetno, udijeli što pomaže 
za vremeniti i vječni život. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
S pouzdanjem i darovima, Gospodine,
pristupamo tvom oltaru da služimo tvojim otajstvima.
Molimo te, obdari nas milošću i očisti od grijeha.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit:
prikloni mi uho i čuj riječi moje.
(Ps 17, 6)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ti has hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:
vodi nas svojim Duhom da te ne priznajemo samo riječju i jezikom,
već djelom i istinom te zaslužimo ući u kraljevstvo nebesko.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Pnz 5, 12-15
Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj!
 
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Ovo govori Gospodin: »Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Gospodin, Bog tvoj. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti kakvo živinče tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpočinuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Gospodin, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Go­spodin, Bog tvoj, da držiš dan subotnji.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam    Ps 81, 3-8a. 10-11a
Pripjev:   Kliknite Bogu, jakost našoj!
 
Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj,
svirajte u milozvučnu harfu s citarom!
Zatrubite u rog za mlađaka,
za uštapa, na svetkovinu našu!
 
    Jer to je propis Izraelu,
    zapovijed Boga Jakovljeva.
    Takvo je svjedočanstvo dao Josipu
    kad je izlazio iz zemlje Egipta.
 
»Oslobodih od tereta rame njegovo,
ruke su mu slobodne od košare.
U tjeskobi si zavapio 
i ja te izbavih.
 
    Nek ne bude u tebe drugog boga
    i ne klanjaj se bogu tuđem!
    Ja sam Gospodin, Bog tvoj
    koji te izvedoh iz Egipta.«
 
Drugo čitanje   2Kor 4, 6-11
Život se Kristov u tijelu našem očituje.
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Bog koji reče: »Neka iz tame svjetlost zasine!«, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.
To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas. U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni – uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   usp. Iv 17, 17b.a
Gospodine, tvoja je riječ istina; 
posveti nas u istini. 
 
 
Evanđelje   Mk 2, 23 – 3, 6
Sin Čovječji gospodar je i subote.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. 
A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?« Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim sveće­nika; a on dade i svojim pratiocima?« 
I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!« 
Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom ­dopušteno ­činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili ­pogubiti?« No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorjelo­šću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava! 
Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Dan Gospodnji: susret vječnoga i stvorenoga