Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

29. rujna 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Sve što si poslao na nas, sve što si nam učinio, Gospodine,
pravedno si učinio. Nismo čuvali naredbe tvoje,
ali proslavi ime svoje, Gospodine, postupaj s nama
po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj.   (Dn 3, 31.29-30.43.42)
 
 
Zborna molitva
Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem.
Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima
i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag
da nam otvori izvor svakog blagoslova. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma 
Po ovom smo upoznali ljubav:
on je za nas položio život svoj 
pa smo i mi dužni živote položiti za braću.
(1Iv 3, 16)
 
 
 
Popričesna molitva
Bože, ovim otajstvom naviještamo smrt Gospodnju.
Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom
te budemo njegovi suba­štinici u slavi. Koji živi.
 
 
 
Prvo čitanje   Am 6, 1a.4-7
Razuzdani raskošnici, bit ćete prognani!
 
Čitanje Knjige proroka Amosa

Ovo govori Gospodin svemogući:
»Jao bezbrižnima na Sionu
i spokojnima na samarijskoj gori! 
Ležeći na bjelokosnim posteljama, 
na počivaljkama izvaljeni, 
jedu janjad iz stada i telad iz staje; 
deru se uza zvuk harfe, 
izumljuju glazbala ko David, 
piju vino iz vrčeva 
i mažu se najfinijim uljem, 
al za slom Josipov ne mare. 
Stog će prvi sad biti prognani; 
umuknut će veselje raskošnika.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 146,6c-10
 
Pripjev: Hvali, dušo moja, Gospodina!
 
On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
 
     Gospodin oslobađa sužnje,
     Gospodin slijepcima oči otvara.
     Gospodin uspravlja prignute,
     Gospodin ljubi pravedne.
 
Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
 
 
 
Drugo čitanje   1Tim 6, 11-16
Čuvaj zapovijed do pojavka Gospodinova!
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
 
Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   2Kor 8, 9
Isus Krist, premda bogat, posta siromašan,
da se vi njegovim siromaštvom obogatite.
 
 
 
Evanđelje   Lk 16, 19-31
Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. 
Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome izme­đu nas i vas zjapi provalija golema te ­koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’ Nato će boga­taš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, 
oče Abrahame! Nego dođe li tko od ­mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, ne će povjerovati sve da iod mrtvih tko ustane.’«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Bogataš vidi izdaleka što nije vidio izbliza