Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Isus Krist – Kralj svega stvorenja

26. studenoga 2017.
 
 
Ulazna pjesma    
Dostojan je zaklani Jaga­njac primiti moć 
i bogatstvo i mudrost i snagu i čast: 
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.(Otk 5, 12; 1, 6)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu dao si svu vlast na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu. Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom. 
Molimo te, nek tvoj Sin dade narodima dobra jedinstva i mira. 
Koji živi.
 
 
Pričesna pjesma
Stoluje Gospodin – Kralj dovijeka.
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.
(Ps 29,  10-11)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.
Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo dionici
njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Ez 34, 11-12.15-17

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 23, 1-3.5-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
 
     Na vrutke me tihane vodi
     i krijepi dušu moju.
     Stazama pravim on me upravlja
     radi imena svojega.
 
Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.
 
     Dobrota i milost pratit će mene
     sve dane života moga.
     U Gospodnjem ću domu prebivati
     kroz dane mnoge.
 
 
Drugo čitanje   1Kor 15, 20-26.28

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obes­krijepljena smrt. I kad mu sve bude podlo­ženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Mk 11, 9-10
Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje:
Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi.
 
 
Evanđelje   Mt 25, 31-46

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: 
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u ­baštinu Kraljevstvo pripra­vljeno za vas od ­postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ože­dnjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? ­Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zao­grnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ­učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ­’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Zadnje mjerilo: patnja drugog čovjeka