Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


 
 
Voda u kaležu
 
 
U pripravi darova na početku euharistijske službe svećenik ulijeva vodu u kalež s vinom. Budući da u Novome zavjetu u izvješćima o Posljednjoj večeri nije zapisana takva pojedinost, molio bih razjašnjenje podrije­tla i značenja te obredne geste. 
Ivan B., đakon
 
 
 
Istina je da novozavjetni zapisi o Posljed­njoj večeri ne spominju vodu pri Isusovu pružanju kaleža učenicima, kao što izravno ne spominju ni vino, nego samo »čašu«. No, činjenica da najraniji crkveni izvori svjedoče da se u sla­vlju euharistije u vino dodavala voda, ponukala je istraživače tražiti u onodobnoj kulturi pravi razlog uvođenja te geste. U grčkoj kulturi vino se, naime, redovito nije pilo sâmo, nego mu se dodavala voda kako bi postalo pitkijim i blažim, a taj se običaj proširio i na područje Palestine (J. A. Jungmann). Može se s razlogom pretpostaviti da je i na Posljednjoj večeri Isus učenicima pružio kalež s vinom, pomiješanim s vodom, u čemu evanđelisti nisu vidjeli posebnu važnost, kao što nisu zabilježili ni druge trenutke ili pojedinosti s te pashalne gozbe. Zato najstarija svjedočanstva o kršćanskome bogoslužju vodu u slavlju euharistije spominju bez posebnoga obrazloženja ili tumačenja. Justin (2. st.), opisujući slavlje euharistije, jednostavno navodi da se nakon sveopće molitve na oltar donose »kruh, vino i voda« (Apologia, I, 67). U razvoju slavlja euharistije, spomenčina Kristove Pashe, crkvena je osjetljivost nastojala dati značenje svemu što je postalo dijelom slavlja. Tako sv. Ciprijan († 258.) nastoji dati ‘duhovno’ značenje euharistijskim darovima te tumači da se u daru vode ima gledati narod, a u daru vina Kristovu krv: kao što vino u kaležu prima i ’apsorbira’ vodu koja je dodana, tako je i Krist na sebe uzeo naše grijehe; stoga, kada se u kaležu voda miješa s vinom, Crkva se neodvojivo, na sakramentalan način, sjedinjuje sa svojim Otkupiteljem (Epistula 63, 13). 
 
     Uz to tumačenje susreće se i ono koje u zajedništvu vina i vode promatra otajstvo Kristove otkupiteljske žrtve, oslanjajući se na svjedočanstvo iz Evanđelja da je Raspetomu na križu iz boka potekla krv i voda (Iv 19, 35), čemu sv. Ambrozije daje značenje pranja (vodom) i otkupljenja (krvlju), otkrivajući i smisao probodenoga boka (»milost dolazi otkud i grijeh«, De sacramentis, V, 4). Ipak, u predaji će prevladati ranije tumačenje koje će u miješanju vode i vina vidjeti sjedinjenje Crkve s Kristom. Srednjovjekovni nauk o zajedništvu Krista i Crkve u samome prinosu žrtve (u značenju da se Bogu Ocu prinose i Krist i Crkva) bit će razlogom da se u liturgiji reformatora izostavi dodavanje vode. 
 
     Među kršćanima na Istoku prevladat će drukčiji teološki naglasci, pa se u miješanju vina i vode promatralo otajstvo Krista u kojemu su sjedinjene dvije naravi, božanska i ljudska. Zbog toga će monofizitski Armenci, koji su u Kristu promatrali samo božansku narav, u 6. st. odustati od dotadašnje prakse dodavanja vode u vino. 
 
     Raspravljat će se i o količini vode koja se do­daje u vino. Tako se u Sirskoj pravoslavnoj Crkvi (jakobitskoj) vino i voda u kalež ulijevaju u jednakoj mjeri. I na Zapadu je bilo smjernica glede količine vode: Sabor u Triburu (895.) određuje da u kaležu budu dvije trećine vina i jedna trećina vode, ali će od 13. st. prevladati uputa da se vinu dodaje malo vode, što će biti razlogom uvođenja i posebne žličice kojom se (na pravu mjeru) dodavala voda. Današnje napomene u Rimskome misalu određuju da se u kalež dodaje »malo vode« (parum aquae). 
 
     Iz tih povijesnih naznaka razlučuje se da je dodavanje vode u kalež kulturološki uvjetovano, a da je Crkva toj gesti nastojala dati duhovno značenje. Smisao koji bi danas trebalo gledati u toj gesti stavlja naglasak na sjedinjenje Crkve s Kristom, a što je rasvijetljeno riječima koje svećenik (ili đakon) izgovara dok dodaje vodu u vino: »Otajstvo ove vode i vina učinilo nas dionicima božanstva Isusa Krista, koji se udostojao uzeti dijela u našemu čovještvu.«