Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

X. tjedan kroz godinu

Srijeda, 10. 6. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
1Kr 18, 20-39; Ps 16, 1-2.4.5.8.11; Mk 5, 17-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Bogumil, Dijana, Biserka

NAPOMENA:
▪ Karlovac - Dubovac: Spomen na proglašenje sv. Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva.

Prvo čitanje:

1 Kr 18, 20-39

 

Neka znade sav ovaj narod da si ti Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.

 

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Ahab pozva sve sinove Izraelove i sakupi proroke Baalove na gori Karmelu. Ilija pristupi svemu narodu i reče: »Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega.« A narod mu nije odgovorio ni riječi. Ilija nastavi: »Ja sam još jedini ostao kao prorok Jahvin, a Baalovih je proroka četiri stotine i pedeset. Dajte nam dva junca. Neka oni izaberu sebi jednoga, neka ga sasijeku i stave na drva, ali neka ne podmeću ognja. Ja ću spremiti drugoga junca i neću podmetati ognja. Vi zazovite ime svoga boga, a ja ću zazvati ime Jahvino: bog koji odgovori ognjem, pravi je Bog.« Sav narod odgovori: »Dobro!«
Potom reče Ilija prorocima Baalovim: »Izaberite sebi jednoga junca i počnite, jer vas je mnogo više. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljajte ognja.«
Oni uzeše junca koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su ime Baalovo od jutra do podne govoreći: »O Baale, usliši nas!« Ali nije bilo ni glasa, ni odgovora. I skakahu i prigibahu koljena pred žrtvenikom koji su načinili.
U podne im se Ilija naruga i reče: »Glasnije vičite, jer on je bog; zauzet je ili ima posla, ili je na putu; možda spava, pa ga treba probuditi!« A oni okrenuše vikati još glasnije i parati se noževima i sulicama, kako je u njih običaj, sve dok ih nije oblila krv. Kad je prošlo podne, pali su u bunilo i bjesnjeli sve dok nije bilo vrijeme da se prinese žrtva; ali nije bilo nikakva glasa ni odgovora niti ikakva znaka.
Tada Ilija reče svemu narodu: »Priđite k meni!« I sav mu narod pristupi. On popravi žrtvenik Jahvin koji bijaše srušen. Ilija uze dvanaest kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao: »Izrael će biti ime tvoje!« I sagradi od toga kamenja žrtvenik Imenu Jahvinu, i iskopa jarak oko žrtvenika, širok da bi se mogle posijati dvije mjere pšenice. Složi drva, rasiječe junca i stavi ga na drva. Tada reče: »Napunite vodom četiri vrča i izlijte na paljenicu i na drva!« Učiniše tako. Zapovjedi im: »Ponovite«, i oni ponoviše. Tada reče: »Učinite i treći put.« Oni tako i treći put. Voda je tekla oko žrtvenika i jarak se ispunio vodom.
Kad bijaše vrijeme da se prinese žrtva, pristupi prorok Ilija i reče: »Jahve, Bože Abrahamov, Izakov i Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovijedi tvojoj učinio sve ovo. Usliši me, Jahve; usliši me, da bi sav ovaj narod znao da si ti, Jahve, Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.«
I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku isuši. Sav narod se uplaši, ljudi padoše ničice i rekoše: »Jahve je Bog! Jahve je Bog!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps16, 1-2.4.-5.8.11

Pripjev:

Čuvaj me, Gospodine, jer se tebi utječem!

 

Čuvaj me Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar,
nema mi blaženstva bez tebe!«

Gomilaju patnje svoje
koji slijede bogove tuđe.
Ja im ljevanica njihovih krvnih nalijevati neću,
ime im spominjat neću usnama.

Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš moju sudbinu.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Evanđelje:

Mt 5, 17-19

 

Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
Zaista, kažem vam,
dok ne prođe nebo i zemlja,
ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći,
dok se sve ne zbude.
Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi
i tako nauči ljude,
najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.
A tko ih bude vršio i druge učio,
taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«
Riječ Gospodnja.