Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zbog tvrdoće srca dosputi Mojsije otpustiti žene; od početka ne bijaše tako.

XIX. tjedan kroz godinu

Petak, 13. 8. 2021.

ili: Sv. Poncijan, papa, i Hipolit, prezbiter, mučenici

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Jš 24,1-13; Ps 136,1-3.16-18.21-22.24; Mt 19,3-12

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Poncijan, Hipolit, Patricija, Maksim, Gertruda

Prvo čitanje:

Jš 24, 1-13

 

Uzeo sam oca vašega iz Mezopotamije; izveo sam vas iz Egipta i uveo vas u zemlju.

 

Čitanje Knjige o Jošui

U one dane: Jošua sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove, i oni stadoše pred Bogom. Tada reče Jošua svemu narodu:
»Ovako veli Gospodin, Bog Izraelov: Nekoć su oči vaši, Terah, otac Abrahamov i Nahorov, živjeli s onu stranu Rijeke i služili drugim bogovima. Ali sam ja uzeo oca vašega Abrahama s one strane Rijeke i proveo ga kroza svu zemlju kanaansku, umnožio mu potomstvo i dao mu Izaka. Izaku dadoh Jakova i Ezava. Ezavu sam dao goru Seir u posjed. Jakov i sinovi njegovi sišli su u Egipat. Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario sam Egipat kaznama koje sam učinio u njemu, i tada sam vas izveo. Izveo sam oce vaše iz Egipta, i stigli su na more; Egipćani su progonili vaše oce bojnim kolima i konjanicima sve do Mora crvenoga. Zavapili su tada Gospodinu, i on je razvukao gustu maglu između njih i Egipćana i naveo ih u more koje ih je prekrilo. Vidjeli ste svojim očima što sam učinio Egipćanima; zatim ste ostali dugo vremena u pustinji. Nato sam vas uveo u zemlju Amorejaca, koji žive s onu stranu Jordana. Zaratiše se s vama, i ja ih dadoh u vaše ruke; zaposjeli ste zemlju njihovu, jer sam ih ja ispred vas uništio. Tada se digao moapski kralj Balak, sin Siporov, da ratuje s Izraelom, i on pozva Bileama, sina Beorova, da vas prokune. Ali ja ne htjedoh poslušati Bileama: morade vas on i blagosloviti, i spasih vas iz njegove ruke. Onda ste prešli preko Jordana i došli u Jerihon, ali su glavari Jerihona poveli rat protiv vas — kao i Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci — ali sam ih ja predao u vaše ruke. Pred vama sam poslao stršljene koji su ispred vas tjerali dva kralja amorejska: nemaš što zahvaliti svome maču ni svome luku. Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili i gradove koje niste gradili, i u njima se nastaniste; i vinograde vam dadoh i maslinike koje niste sadili, a danas vas hrane.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 136, 1-3.16-18.21-22.24

Pripjev:

Vječna je ljubav njegova!

 

Hvalite Gospodina, jer je dobar:

Hvalite Boga nad bogovima:

Hvalite Gospodara nad gospodarima:

On narod svoj vodaše pustinjom:

On udari kraljeve velike:

I pogubi kraljeve moćne:

I njihovu zemlju dade u baštinu:

U baštinu Izraelu, sluzi svome:

Od dušmana nas naših oslobodi:

Evanđelje:

Mt 19, 3-12

 

Zbog tvrdoće srca dopusti Mojsije otpustiti žene; od početka ne bijaše tako.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe Isusu farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«
Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i — otpustiti?« Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu — osim zbog bludništva — pa se oženi drugom, čini preljub.«
Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«
Riječ Gospodnja.