Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Statut

Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral

UVOD

Drugi vatikanski sabor izjavljuje da je liturgija »vrhunac kojemu teži djelatnost Crkve i ujedno izvor iz kojega proistječe sva njezina snaga« (SC 10). Crkva stoga živo želi da se »svi vjernici privedu k onom punom, svjesnom i djelatnom sudjelovanju u liturgijskim slavljima koje traži sama narav liturgije« (SC 14).
Da se pastoralno-liturgijska djelatnost u Crkvi još više razvija, Sabor određuje: »Vrlo je korisno da nadležna crkvena teritorijalna vlast... ustanovi liturgijsku komisiju..., a toj komisiji neka bude pri ruci, ako je moguće, neki institut liturgijskoga pastorala« (SC 44).
Prema spomenutim smjernicama biskupi hrvatskoga jezičnoga područja osnovali su 6. travnja 1989. Hrvatski institut za liturgijski pastoral.

NAZIV, NARAV I SVRHA

Članak 1.
Naziv je Instituta HRVATSKI INSTITUT ZA LITURGIJSKI PASTORAL PRI HBK (u daljnjem tekstu: Institut).

Članak 2.
Institut je crkvena liturgijsko-pastoralna ustanova biskupa hrvatskoga jezičnoga područja koja se u svome djelovanju ravna prema odredbama kanonskog prava i smjernicama Crkve.

Članak 3.
Svrha je Instituta svestrano promicati liturgijski pastoral u duhu Konstitucije «Sacrosanctum Concilium» o liturgiji II. vatikanskoga sabora i ostalih dokumenata Svete Stolice o liturgiji te smjernica hrvatskih biskupa.

Članak 4.
Institut ima vlastiti pečat okruglog oblika. U sredini pečata nalazi se križ od hrvatskog tropleta s dva goluba, a ispod njega krug sa pentalfa zvijezdom. Oko toga znaka stoji natpis: HRVATSKI INSTITUT ZA LITURGIJSKI PASTORAL PRI HBK.

DJELOVANJE INSTITUTA

Članak 5.
Djelovanje Instituta obuhvaća:
a) pomoć Biskupskoj komisiji Hrvatske biskupske konferencije za liturgiju i Liturgijskom vijeću Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine;
b) liturgijsko-pastoralna istraživanja, osobito pitanja povezanih s prilikama i potrebama hrvatskoga jezičnoga područja;
c) organiziranje tečajeva za različite skupine službenika u liturgijskim slavljima, za stručnjake i druge djelatnike vezane uz liturgiju;
d) izdavanje znanstvenih i drugih publikacija s područja liturgije i liturgijskog pastorala;
e) suradnju sa sličnim ustanovama srodnih disciplina hrvatskoga i drugih jezičnih područja.

ČLANOVI INSTITUTA

Članak 6.
Članom Instituta postaje se po službi i po izboru.
1. Članovi po službi: a) Tajnik Biskupske komisije HBK za liturgiju i
b) Tajnik Liturgijskog vijeća BK BiH;
c) povjerenici za liturgiju pojedinih biskupija hrvatskoga jezičnog područja.
2. Članovi po izboru:
Liturgijski stručnjaci i pastoralni djelatnici te predstavnici izdavačkih kuća koje izabere Vijeće Instituta, a koji svojim radom mogu i žele pomoći ostvarivanju svrhe Instituta.
Mandat članova po izbori traje pet godina a može se potvrditi više puta uzastopno.

Članak 7.
Da bi netko postao članom Instituta, njegov izbor mora odobriti vlastiti Ordinarij. Imena članova unose se u registar Instituta.

Članak 8.
Članstvo prestaje pisanom istupnicom člana, odlukom vlastitog Ordinarija ili Vijeća Instituta te istekom mandata članova po službi.

USTROJSTVO INSTITUTA

Članak 9.
Djelovanjem Instituta ravnaju:
a) Skupština Instituta
b) Vijeće Instituta
c) Predsjednik Instituta
d) Pročelnik Instituta.

Članak 10.
Skupština Instituta jest zbor svih članova Instituta. Saziva je predsjednik Instituta. Za valjanost zaključaka traži se nazočnost apsolutne većine članova. Sastaje se najmanje jednom godišnje.
Skupština prima i prihvaća izvješće o radu i planovima Instituta koje podnosi pročelnik Instituta.
Apsolutnom većinom nazočnih članova Skupština Instituta predlaže izmjene i dopune ovog Statuta.

Članak 11.
Institutom neposredno ravna Vijeće Instituta. Vijeće Instituta sačinjavaju pročelnik Instituta, tajnik Biskupske komisije HBK za liturgiju, tajnik Liturgijskog vijeća BK BiH i još dva člana Instituta koje izabere Skupština Instituta.
Vijeće predlaže primanje, izbor, ponovni izbor kao i isključenje članova. Sastaje se najmanje jedanput godišnje. Saziva ga pročelnik.

Članak 12.
Predsjednik Instituta je uvijek biskup, predsjednik Biskupske komisije HBK za liturgiju. On predsjeda skupštini, potvrđuje primanje novih članova u Institut, izbor pročelnika i tajnika Instituta, predlaže Saboru HBK kandidata za pročelnika Instituta te odobrava zaključke Vijeća i Skupštine.

Članak 13.
Pročelnik je redovito stručnjak-liturgičar kojega na prijedlog predsjednika Instituta imenuje Saboru HBK za mandat od pet godina, a može biti biran i više puta uzastopno.
Pročelnik u dogovoru s predsjednikom i Vijećem vodi cjelokupni rad Instituta, saziva i vodi sjednice Vijeća.

Članak 14.
Na prijedlog pročelnika Instituta Vijeće, prema potrebi, izabire tajnika, blagajnika i druge službenike Instituta.

FINANCIRANJE

Članak 15.
Nužna financijska sredstva za svoj rad Institut prikuplja:
a) od poslovanja Instituta;
b) od dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih osoba;
c) od dogovorene potpore HBK.

Članak 16.
Financijskim poslovanjem ravna pročelnik pod nadzorom predsjednika Instituta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Ovaj Statut stupa na snagu danom odobrenja na Saboru HBK.

Članak 18
U slučaju prestanka rada Instituta sva njegova imovina pripada HBK.
Statut Hrvatskoga Instituta za liturgijski pastoral odobrila je HBK na svojem zasjedanju u Zagrebu, 1. travnja 2003. godine.